La Formació Bàsica de les persones adultes és el procés educatiu que abarca des de l’alfabetització fins l’obtenció del Graduat en Educació Secundària.

S’organitza en dos cicles:

CICLE I:

Nivell 1    Alfabetització

Nivell 2    Neolectors

Nivell 3    Educació de Base

CICLE II

Nivell 1    Graduat Educació Secundària    (GES  1 )

Nivell 2    Graduat Educació Secundària    (GES  2 )

Cadascun dels nivells correspon a un curs escolar.

Les persones adultes  es podran incorporar a qualsevol nivell, sempre que cumplisquen els requisits mínims establerts (veure_ho en cada apartat).

El curs escolar té el calendari lectiu que disposa la Conselleria d’Educació per a aquests ensenyaments de Formació d’Adults.

Programa d’alfabetizació i d’iniciació a la Formació Bàsica de les persones adultes.

S’organitza en 3 nivells: Alfabetització, Neolectors i Educació de Base.

REQUISITS D’ACCÉS PER A EDUCACIÓ DE BASE

Alumnes que no hagen superat 2º d’ESO o estudis equivalents.

MÒDULS I CÀRREGA HORARIA SETMANAL

MÒDUL CÀRREGA HORARIA SETMANAL
Valencià 2 hores
Castellà 2 hores
Processos i Instruments Matemàtics 2 hores
Naturalesa, Ecologia i Salud 2 hores
Societats, Territoris i Processos Històric culturals 1 hora
Món del treball 1 hora

Programes per a  adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins l’obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària

 • S’organitza en dos cursos o nivells: GES 1  y  GES  2
 • Els mòduls superants ho seran definitivament.
 • Els mòduls superats en la prova lliure per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària són convalidables amb els mòdulls de GES 2 i a l’inrevés.
 • Les àrees de 3er i 4t d’ESO superades amb anterioritat són convalidables amb els mòduls equivalents de GES 2 (veure taules d’equivalències).

GES  1

Requisits d’accés:

Podran matricular-se en GES 1 aquells alumnes que acrediten haver superat amb anterioritat algun dels següents estudis:

 • 8º EGB o Graduat Escolar
 • 2ª ESO
 • Cicle I de Formació Bàsica de Persones Adultes

Mòduls i càrrega horaria setmanal:

 • Àmbit de comunicació:

Valencià………………………………………2 h

Castellà……………………………………….2 h

Anglés………………………………………..……1 h

 • Ambit Científic-tecnològic:

Processos i Instruments Matemàtics……    2 h

Naturalesa, Ecologia i Salut………..…………   1 h

Ciència i Tecnologia………………………………   1 h

 • Àmbit de Ciències Socials:

El Món del treball…………………………………..   1 h

Societat, Territoris i Processos Històrics culturals……   1 h

 • Optatives del Centre:

Taller d’informàtica…………………………..…   2 h

GES 2

Requisits d’accés:

Podran matriculars-se en GES 2 aquell alumnat que acrediten haver superat alguns dels següents estudis:

 • GES 1, amb un màxim de 2 mòduls pendents.
 • 3º ESO, amb un màxim de 2 matèries pendents.
 • 1º BUP o 1º FP, amb un màxim de 2 matèries pendents.

Podran matricular-se només en els mòduls pendents aquell alumnat que haja superat amb anterioritat:

 • Alguna matèria de 4 ESO o estudis equivalents.
 • Algun mòdul en la Prova Lliure per a l’obtenció del Títol de GES (veure taula d’equivalències).

MÒDULS I CÀRREGA HORARIA SETMANAL

 • Àmbit de Comunicació

Valencià                                                         2 h.

Castellà                                                           2 h.

Anglés                                                                2 h.

 • Àmbit Científic-Tècnic

Processos i instruments matemàtics             2 h.

Naturalesa, ecologia i salut                               1 h.

Ciència i tecnologia                                               1 h.

 • Àmbit Ciències Socials

El món del treball                                                      2 h.

Societats, territoris i processos històric culturals           2 h.

 • Optatives del centre

Treball monogràfic d’investigació                1 h.

tabla equivalencias

Formació Bàsica:
Certificació acadèmica. Original i còpia.
Dos fotografies tamany carnet.
DNI original i còpia.
Cal aportar la documentació de cursos fets.
Gratuïts.