NIVELLS DE VALENCIÀ IMPARTITS:

 • VALENCIÀ A1 – dilluns i dijous de 11:30-13:00 hores.
 • VALENCIÀ A2 – dimarts de 18:00-21:00 hores. 
 • VALENCIÀ B1/B2 – dimarts i dijous de 09:00-10:30 hores.
 • VALENCIÀ C1 – dijous de 09:00-12:00 hores.
 • VALENCIÀ C2 – dimarts de 09:00-12:00 hores.

PROGRAMES GRATUÏTS

DESCRIPTORS DELS NIVELLS IMPARTITS EN L’ESCOLA:

 • A1: Nivell d’usuari bàsic

El certificat de nivell A1 acredita un domini molt bàsic d’ús de la llengua, que permet atendre les necessitats comunicatives més elementals en situacions molt quotidianes.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç: • De comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les seues primeres necessitats. • De presentar-se i presentar una tercera persona. • De formular preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té, i respondre a aquestes preguntes. • D’interactuar d’una manera senzilla, a condició que l’altra persona parle a poc a poc i amb claredat i que estiga disposada a ajudar. • De fer una mediació molt bàsica.

El nivel A1 s’imparteix a les escoles d’adults i la JQCV registra i expedeix el certificat de nivell A1 a les persones aptes i els l’envia per correu electrònic.

 

 • A2: Nivell d’usuari bàsic avançat (antic ORAL de la JQCV)

El certificat de nivell A2 acredita un domini bàsic avançat d’ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet satisfer les necessitats de comunicació elementals en les situacions quotidianes.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació…); comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigisquen un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals, i comunicar, de manera senzilla, aspectes de la seua experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates, o fer una mediació bàsica.

 • B1: Nivell d’usuari independent (antic ELEMENTAL de la JQCV)

El certificat de nivell B1 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, d’usuari independent que permet dur a terme les tasques i les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes d’àmbit general i quotidià; fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparéixer quan viatja a una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge; produir un discurs coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal, fets, somnis, esperances, ambicions i experiències, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu, o fer una mediació.

 • B2: Nivell d’usuari independent avançat

El certificat de nivell B2 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, d’usuari independent avançat, que permet afrontar un ventall de situacions de comunicació amb un cert grau d’independència lingüística basada en recursos lingüístics i comunicatius suficients per a expressar-se de manera prou precisa, fluida i correcta.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional; expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporte tensió per a cap dels interlocutors; produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes, i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions, o fer una mediació en situacions de comunicació no necessàriament quotidianes.

 • C1: Nivell d’usuari experimentat (antic MITJÀ de la JQCV)

El certificat de nivell C1 acredita un domini de l’ús de la llengua en la varietat estàndard, tant oral com escrit, d’usuari experimentat, que permet comunicar-se satisfactòriament mitjançant la varietat estàndard en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge formal o mitjanament formal.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos clars, ben estructurats, extensos i detallats, sobre temes complexos; reconéixer característiques pròpies de registres diferents; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat, utilitzar la llengua de manera flexible, i adaptar la producció de textos a algunes variables contextuals; demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives i mecanismes de cohesió; produir textos clars i ben estructurats sobre temes complexos i adequats a diversos gèneres, i fer una mediació en qualsevol situació comunicativa.

 • C2: Nivell d’usuari experimentat avançat (antic SUPERIOR de la JQCV)

El certificat de nivell C2 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com escrit, d’usuari experimentat avançat, que permet expressar-se amb espontaneïtat, flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació.

La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre qualsevol text oral o escrit pertanyent a diversos àmbits d’ús i registres i en condicions de comunicació no sempre òptimes; de crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos; d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes i adaptant la seua producció a tota mena de variables contextuals, i de produir textos clars i ben estructurats adequats a una gamma àmplia de gèneres i registres.