VALENCIÀ A1 – dijous de 15:30-17:30 hores

VALENCIÀ B1/B2 – dimarts de 09:00-11:00 hores

VALENCIÀ C1 – divendres de 09:00-11:00 hores

VALENCIÀ C1 – dimarts de 15:30-17:30 hores

VALENCIÀ C2 – dimarts de 11:30-13:30 hores

 

LLOC: Casc Antic

PREU: Gratuït

 

1. PRESENTACIÓ

Els plans d’estudis actuals han incorporat el valencià plenament en el seu currículum. Per diverses vies educatives, els estudis vigents possibiliten, si se supera la matèria de Valencià, obtindre el certificat de grau elemental. Les persones que no complixen el requisit anterior i  que volen una acreditació oficial de coneixements de valencià, o bé aquelles persones que volen una acreditació dels graus mitjà i superior, per a aconseguir un lloc de treball, accedir a la funció pública o per qualsevol altre motiu, poden obtindre el corresponent certificat superant les proves que cada any convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.   L’Escola d’Adults d’Alfafar ofereix uns cursos pensats tant per aquelles persones que tinguen com a objectiu presentar-se a les esmentades proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com també per a tots aquells que simplement vulguen ampliar els seus coneixements de valencià per tal de millorar les destresses orals o escrites de la nostra llengua.

2. CURSOS I NIVELLS

Els cursos de valencià en l’Escola d’Adults d’Alfafar es distribueixen en tres nivells d’aprenentage:

  • Elemental: equivalent a un nivell B2. Per accedir a aquest nivell només cal entendre el valencià i tindre moltes ganes de treballar!

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara sobre temes diversos. Ha de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal, i ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions breus de les opinions i dels projectes.

  • Mitjà: equivalent a un nivell C1. Per aquest nivell cal estar en possessió d’algun dels títols següents:

– Títol Elemental de la Junta Qualificadora. -Graduat en Secundària o Batxillerat (on figure que s’ha cursat l’assignatura de Valencià).   La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

  • Superior: equivalent a un nivell C2. Per accedir a aquest nivell cal tenir el títol de Mitjà de la Junta Qualificadora.

La persona que opte a este certificat ha de ser capaç de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de ser capaç d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.   La matrícula dels cursos de valencià es realitzarà durant els períodes de matrícula general corresponents de l’Escola: durant una setmana del mes de juny i una altra de setembre (les dates varien d’any en any, per la qual cosa cal estar alerta a les informacions públiques o demanar directamet informació a l’Escola). És important que el dia que vingueu a matricular-vos porteu els certificats corresponents (si cal) per tal d’agilitzar el procés de matrícula i assegurar la vostra plaça.

3. QUÈ ÉS LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ?

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l’organisme de la Generalitat que té la funció d’establir i efectuar les proves per a l’acreditació de coneixements de valencià. La Junta Qualificadora ha fet possible que el valencià s’estenga als àmbits d’ús on havia estat marginat: els mitjans de comunicació, l’administració i, també, l’àmbit laboral i comercial, seguint les directrius de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. És significatiu, en l’aspecte de dinamització, el fet que la majoria dels municipis valencians, des de les grans ciutats a les localitats més menudes, tant de les comarques de predomini lingüístic valencià com de les comarques de predomini lingüístic castellà, tenen veïns matriculats en les proves. L’objectiu de la JQCV és aproximar-se encara més als usuaris. Per això, la informació i els materials s’envien a més de 2.700 punts de difusió: administracions públiques, centres d’informació públics i privats, biblioteques, centres d’informació juvenil, etc.   (http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv/)

Los errores de medicaciуn lata sonar inofensivos, pero los errores en la administraciуn de drogas daсan a miles de pacientes en los Estados Unidos. Remedios como Kamagra a menudo se utiliza para resolver términos como la disfunciуn erctil. Al final de esta p’gina, tendr’s entendimiento fundamental en haga clic aquí. Este medicamento ha estado en el mercado durante muchos aсos en muchos pases. їSabes qu es Kamagra? Actualmente muchos pacientes buscan la palabra clave exacta en Internet. Materias, como , se refieren a diversos tipos de problemas de salud. La disfunciуn sexual es la m’s comn entre gente sobre la edad de 55, pero sucede a veces a hombres m’s jуvenes. Mientras que Kamagra se considera muy seguro por su cuenta, todava, no hay investigaciуn confiable sobre los efectos del uso recreativo.